ชื่องานวิจัย
โครงการยืดอายุสับปะรดด้วย ถุงพลาสติกชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย
ณิชากร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
เกษตรอำเภอบ้านคา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
15 เม.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: