ชื่องานวิจัย
การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น1 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
ประไพร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
16 พ.ค. 2560
ไฟล์งานวิจัย: