ชื่องานวิจัย
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยจักรยานเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานชาวไทยและชาวต่างชาติ
ชื่อนักวิจัย
ทัศนีย์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
10 มิ.ย. 2564
ไฟล์งานวิจัย: