ชื่องานวิจัย
การพัฒนาชุดฝึกอบรมการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์สำหรับพระสังฆาธิการ
ชื่อนักวิจัย
สมคิด
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดถ้ำสิงโตทอง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
16 ก.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย: