ชื่องานวิจัย
นวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ส่งเสริมทักษะการคิด
ชื่อนักวิจัย
พรศักดิ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
16 มิ.ย. 2565
ไฟล์งานวิจัย: