ชื่องานวิจัย
คู่มือการบริหารจัดการความร่วมมือภาคประชาสังคมในการจัดงานวิ่งระดับชุมชน (Management of Civil Society Cooperation in Organizing Community Running Events Handbook)
ชื่อนักวิจัย
นงลักษณ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
25 พ.ค. 2565
ไฟล์งานวิจัย: