ชื่องานวิจัย
แผนงานวิจัย การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน (Fight Ride Run) สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย (ปีที่1)
ชื่อนักวิจัย
สัจจา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
1 มิ.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: