ชื่องานวิจัย
การพัฒนาหลักสูตฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
อินธิรา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านล่าพระ
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
30 พ.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: