ชื่องานวิจัย
การพัฒนาศักยภาพและกระบวนการบริหารจัดการงานวิ่งในประเทศไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ชื่อนักวิจัย
นงลักษณ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
10 มิ.ย. 2564
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadดร. นงรักษ์.pdf