ชื่องานวิจัย
การติดตามผลโครงการการเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนตามสมรรถนะเด็กปฐมวัย Following up the Project of preparing language in reading and writing on the competencies of Early children
ชื่อนักวิจัย
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียน
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
30 พ.ย. 542
ไฟล์งานวิจัย: