ชื่องานวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้น Active Learning ร่วมกับ Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
เกรียงวุธ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
20 พ.ค. 2564
ไฟล์งานวิจัย: