ชื่องานวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัด จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อัจฉรียา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
เทศบาลตำบลจอมบึง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
12 ก.ย. 2560
ไฟล์งานวิจัย: