ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกษตรกรอัจฉริยะตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเขตจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
นพดล
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
20 พ.ค. 2563
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadPages from 1-2 ใช้ประโยชน์ นพดล ทุมเชื้อ-2.pdf