ชื่องานวิจัย
การศึกษาประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยพลัดถิ่นจังหวัดราชบุรีเพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์
ชื่อนักวิจัย
สัจจา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
2 พ.ย. 2557
ไฟล์งานวิจัย: