ชื่องานวิจัย
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก
ชื่อนักวิจัย
สมคิด
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
20 มิ.ย. 2561
ไฟล์งานวิจัย: