ชื่องานวิจัย
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยจักรยาน เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค อาเชียน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวปั่น จักรยานชาวไทยและชาวต่างชาติ
ชื่อนักวิจัย
วสันต์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
23 ก.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadผศ.ดร.วสันต์ นาคเสนีย์..pdf