ชื่องานวิจัย
การคัดแยกยีสต์บริสุทธิ์และผลิตยีสต์สำเร็จรูปจากตะคร้อ
ชื่อนักวิจัย
สวรรยา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ไร่สุขพ่วง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 ต.ค. 2563
ไฟล์งานวิจัย: