ชื่องานวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยทรงดำบ้าน หัวเขาจีน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
20 เม.ย. 2558
ไฟล์งานวิจัย: