ชื่องานวิจัย
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยเชื้อสายกะเหรี่ยง
ชื่อนักวิจัย
วิจิตรา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
1 ธ.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadผศ.วิจิตรา เงินบาท.pdf