ชื่องานวิจัย
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน การดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาล ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สุจิตตรา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
16 ธ.ค. 2558
ไฟล์งานวิจัย: