ชื่องานวิจัย
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์ จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วรรณา สุดารัตน์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
กลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
18 ก.ค. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์ จังหวัดราชบุรี.pdf