ชื่องานวิจัย
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ต่อโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชนบ้านนาขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ณิภารัตน์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวนผึ้ง และสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 พ.ย. 2559
ไฟล์งานวิจัย: