ชื่องานวิจัย
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
เนตรตะวัน
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
วัดวาปีสุทธาวาส ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
16 ส.ค. 2564
ไฟล์งานวิจัย: