ชื่องานวิจัย
การจัดการน้ำในแปลงปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ชื่อนักวิจัย
สันติ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
เกษตรอำเภอบ้านคา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
20 มี.ค. 2563
ไฟล์งานวิจัย: