ชื่องานวิจัย
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการแปลภาษาจีน-ไทย สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
ประไพร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านจอมบึงวาปีพร้อมประชาศึกษา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
22 ม.ค. 2563
ไฟล์งานวิจัย: