ชื่องานวิจัย
รูปแบบการพัฒนาสรรถนะครูรองรับการศึกษายุค 4.0
ชื่อนักวิจัย
พรศักดิ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
3 มิ.ย. 2565
ไฟล์งานวิจัย: