ชื่องานวิจัย
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสมาร์ทโฟน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ชื่อนักวิจัย
ปิยะวดี
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 ก.ค. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสมาร์ทโฟน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี.pdf