ชื่องานวิจัย
การศึกษาคุณสมบัติ-การประเมินวัฏจักรชีวิตของชิ้นส่วนโครงสร้างประกอบเชิงนิเวศน์เส้นใยสับปะรดและอ้อยของอุตสาหกรรมการเกษตรท้องถิ่นสำหรับบ้านอนุรักษ์พลังงานต้นทุนต่ำ
ชื่อนักวิจัย
วีรพล ประยูร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านหนองขนาก
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
6 ส.ค. 2560
ไฟล์งานวิจัย: