ชื่องานวิจัย
การจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้า ไชโป้วโพธาราม
ชื่อนักวิจัย
ชฎาพร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
15 ม.ค. 2565
ไฟล์งานวิจัย: