ชื่องานวิจัย
ศึกษาสมบัติทางลูมิเนสเซนส์และซินทิเลชั่นของผลึกเดี่ยว (GdY)3 (Ga3Al2)O12 เจือด้วย Pr3+ ที่ปลูกด้วยเทคนิคโชคราสกี้
ชื่อนักวิจัย
ณิชากร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
8 ก.ย. 2559
ไฟล์งานวิจัย: