ชื่องานวิจัย
การพัฒนาอัตราส่วนของสารละลายต่อเถ้าลอยและอุณหภูมิที่มีผลต่อการรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์
ชื่อนักวิจัย
อนุชา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
บริษัท เอส เค ที ดิเวอลอปเม้นท์ จำกัด
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 ส.ค. 2560
ไฟล์งานวิจัย: