ชื่องานวิจัย
การสำรวจข้อมูลชั้นดินบริเวณมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่องานออกแบบ ฐานรากตื้น
ชื่อนักวิจัย
ราชศักดิ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาภัณฑ์ก่อสร้าง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
26 พ.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย: