ชื่องานวิจัย
การศึกษาปรียบเทียบลักษณะเอกลักษณ์ของพริกกะเหรี่ยงในแปลงทดลองและพื้นที่ปลูกจริงของจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
รพีพรรณ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
นิจจังฟูดส์(Nichjanfoods) ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 ส.ค. 2562
ไฟล์งานวิจัย: