ชื่องานวิจัย
ผลของการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกัน โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ชลธิรา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
กองสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฆ้อง เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธารา จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
21 พ.ย. 2559
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadใช้ประโยชน์.pdf