ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เกษตรกรอัจฉริยะตามทางสะเต็มศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเขตจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
นพดล
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
3 มิ.ย. 2565
ไฟล์งานวิจัย: