ชื่องานวิจัย
ทักษะทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพงานบัญชี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ยุพา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
กลุ่มสตรีสหกรณ์ตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
31 ต.ค. 2560
ไฟล์งานวิจัย: