ชื่องานวิจัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
วรลักษณ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
กศน.อำเภอจอมบึง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
28 มิ.ย. 2561
ไฟล์งานวิจัย: