ชื่องานวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านวัฒนธรรมชาติพันธุ์และการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ทัศนีย์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
21 ก.ค. 2558
ไฟล์งานวิจัย: