ชื่องานวิจัย
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาบนแท็บเล็ตโดยเน้นกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ชื่อนักวิจัย
บุรินทร์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประเภทการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
วัน เดือน ปี
18 ธ.ค. 2560
ไฟล์งานวิจัย: