ชื่องานวิจัย
การติดตามผลโครงการการเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนตามสมรรถนะเด็กปฐมวัย Following up the Project of preparing language in reading and writing on the competencies of Early children
ชื่อนักวิจัย
วรลักษณ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา)
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
9 ก.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: