ชื่องานวิจัย
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำท้ายคำภาษาอังกฤษ
ชื่อนักวิจัย
อินธิรา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านวังปลา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
24 มิ.ย. 2564
ไฟล์งานวิจัย: