ชื่องานวิจัย
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 โรงเรียนบ้านหนองขนาก
ชื่อนักวิจัย
อินธิรา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านหนองขนาก
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
22 มี.ค. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 โรงเรียนบ้านหนองขนาก.pdf