ชื่องานวิจัย
การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
พีระชัย
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ต.จอมบึง อ.จอมบึง
ประเภทการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
วัน เดือน ปี
19 ต.ค. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadโรงเรียนจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ต.จอมบึง อ.จอมบึง-การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี.pdf