ชื่องานวิจัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ของประชาชนทั่วไปในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ชลธิรา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะพลับพลา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
20 ธ.ค. 2563
ไฟล์งานวิจัย: