ชื่องานวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงวันดูดเลือดและความชุกขงเชื้อที่นำโดยแมลงวันดูดเลือดในฟาร์มโคนมภาคกลางของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
นันทิยา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
9 ธ.ค. 2560
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงวันดูดเลือด.pdf