ชื่องานวิจัย
การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน การผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ามะพร้าวน้ำหอมราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ชฎาพร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
8 พ.ค. 2563
ไฟล์งานวิจัย: