ชื่องานวิจัย
ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถของครูไม่ตรงวุฒิในการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยบทเรียนศึกษา
ชื่อนักวิจัย
สุรางค์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
30 ก.ย. 2562
ไฟล์งานวิจัย: