ชื่องานวิจัย
ผลของการประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนน้อยแต่เรียนรู้มากต่อการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สุริยาวุธ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
27 ต.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadสุริยาวุธ เสาวคนธ์.pdf