ชื่องานวิจัย
ตัวแบบการพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชนสำหรับผู้นำชุมชนท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะโก ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 พ.ย. 542
ไฟล์งานวิจัย: