ชื่องานวิจัย
การส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมหนังสือนิทาน
ชื่อนักวิจัย
กำธร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
18 มี.ค. 2563
ไฟล์งานวิจัย: